Parkinson en Parkinsonisme

Omschrijving ziektebeeld Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Cellen die dopamine produceren sterven langzaam af. Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, de substantia nigra. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast en kunnen de armen en benen gaan beven. Tegelijkertijd worden spieren stijf, waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen.

Voor een vermoeden van Parkinson, is het belangrijk dat 2 van de 4 kernsymptomen aanwezig zijn, waarvan minstens het trillen (tremor) en het vertraagde bewegen (bradykinesie). Aanwezigheid van de andere 2 kernsymptomen (stijfheid en evenwichtsproblemen) kan het vermoeden versterken.

Bij een verdenking van de ziekte van Parkinson, laat de neuroloog een hersenscan maken en bloedonderzoek doen. Dit is niet bedoeld om de ziekte van Parkinson vast te stellen, maar om een andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. De belangrijkste lichamelijke symptomen van Parkinson – traagheid, beven en stijfheid – komen ook voor bij een aantal andere ziekten. Het kan dus zomaar zijn dat er een andere diagnose gesteld moet worden.

Ondersteunende kenmerken die de diagnose meer waarschijnlijk maken, zijn:

  • Een asymmetrisch beeld; de klachten zijn maar aan één kant van het lichaam aanwezig.
  • Patiënten ondergaan een duidelijke verbetering bij het gebruik van het geneesmiddel levodopa.
  • Patiënten moeten juist géén symptomen hebben van een parkinsonisme.
  • Zekerheid over de diagnose kan pas na de dood gegeven worden, als de hersenen onder een microscoop bekeken worden. Het is gebleken dat 10 tot 25% van de Parkinsonpatiënten toch geen Parkinson had, maar een vorm van parkinsonisme.

Omschrijving ziektebeeld Parkinsonisme

Parkinsonisme is een verzamelnaam voor verschillende symptomen die voorkomen bij mensen met de ziekte van Parkinson en bij mensen met beschadigingen in hetzelfde hersengebied, maar met een andere oorzaak dan de ziekte van Parkinson.

Een groot verschil tussen parkinsonisme en de ziekte van Parkinson is, dat bij de ziekte van Parkinson de dopamine-producerende cellen in de substantia nigra in aantal verminderen, terwijl bij de meeste oorzaken van Parkinsonisme juist de cellen in het striatum die op deze dopamine moeten reageren, beschadigd zijn. Daardoor reageren de verschijnselen van de ziekte van Parkinson goed op een behandeling met levodopa, maar dezelfde verschijnselen als gevolg van Parkinsonisme veel minder.

Mogelijke oorzaken van Parkinsonisme:

  • Een cerebrovasculair accident in het striatum (atherosclerotisch of vasculair parkinsonisme). (Een TIA is een voorbode voor een CVA).
  • Gebruik van bepaalde medicijnen, vooral anti-psychotica, anti-emetica (metoclopramide, cinnarizine, meclozine), SSRI's, venlafaxine, bupropion en valproïnezuur kunnen (reversibel) parkinsonisme veroorzaken; (medicamenteus Parkinsonisme).

Herstel

Onafhankelijk van de diagnose moet er worden gewerkt aan zenuwherstel en opbouw.

Reductie Oxidatieve stress

Een tweede aspect dat belangrijk is bij zenuwherstel, is het reduceren van overmatige oxidatieve stress (Dit leidt onder meer tot ontstekingen, weefsel afbraak, cel sterfte, etc.).
Ons lichaam kent hiervoor een aantal lichaamseigen anti-oxidanten. De belangrijkste 3 zijn: Glutathion, SOD en catalase. Deze zijn niet eenvoudigweg te eten, omdat het leeuwendeel bij inname afgebroken wordt door de lever. Er zijn echter wel bewezen formuleringen die de productie ervan verhogen.
Verder zijn er ook een aantal vitamines die in hoge concentratie een zeer positieve werking laten zien en in een vroeg stadium het gebruik van L-dopa zouden kunnen uitstellen.

Ondersteuning van Mitochondriën
Slecht werkende energiefabriekjes aan de basis van de ziekte van Parkinson.

Als we cellen beschouwen als kleine fabriekjes, dan zijn mitochondriën de eenheden die instaan voor de aanmaak van energie die een cel nodig heeft om te functioneren. Deze energie komt voort uit het doorgeven van elektronen (negatief geladen deeltjes) in de mitochondriën. Bij de ziekte van Parkinson is de werking van de mitochondriën en het doorgeven van elektronen verstoord. Daardoor produceren ze onvoldoende energie. Dit heeft enorme gevolgen. De cellen in bepaalde delen van de hersenen sterven langzaam af, waardoor stoornissen ontstaan in de verbindingen tussen hersencellen. Deze veranderingen leiden tot de typische verschijnselen bij de ziekte van Parkinson: bewegingsarmoede, beven en spierstijfheid.

Redenen voor het slecht functioneren van de mitochondriën kunnen vele zijn waaronder:

  • Mutaties, enkele bekende zijn o.m. PINK1 en Parkine
  • Zware metalen verontreiniging: Bekend hierbij is o.m. Mangaan
  • Chemische verbindingen: bijv. MPTP leidt tot Parkinson door beïnvloeding van mitochondriën.

Belangrijke lichaamseigen producten van belang voor een goede werking van de mitochondriën kunnen dus in een positief effect resulteren.

Andere producten van belang bij Parkinson-achtige klachten

Vitamine B12 deficiëntie kan leiden tot Parkinson-achtige klachten. Dit kan beïnvloed worden door het gebruik van de maagzuurremmers. Van belang is dan ook een bloedcontrole op Vitamine B12. Doordat B12 tekort kan leiden tot bewegingsstoringen en een tekort vaak wordt aangetroffen bij Parkinson patiënten is het niet verwonderlijk dat een supplement hiervan veelal leidt tot verbeteringen. Het is echter van belang voor het juiste supplement en voor de juiste toediening te kiezen vanwege de slechte opname van dit grote molecuul.

Medicatie in gebruik

Van de aanwezige medicatie is al gemeld, is al aangegeven dat de maagbeschermer fout kan uitpakken.
Verder kan er een opmerking worden gemaakt over statines. In het algemeen hebben statines een positieve werking op Parkinson vanwege hun ontstekingsremmende werking. De enige statine die hierop een uitzondering vormt is pravastatine, hiervoor is het positieve effect twijfelachtig. Zie ook onderstaande literatuurverwijzing.
http://www.neurology.org/content/70/16_Part_2/1418

Bij het gebruik van statines is het innemen van Co-Enzym Q10 van groot belang, omdat de lichaamseigen productie hiervan door dit medicijn wordt geremd en het tevens van belang is voor de werking van de mitochondriën.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat er bij de Ziekte van Parkinson veel meer kan worden gedaan dan te corrigeren voor de concentratie dopamine met reguliere producten als Levadopa of Sinemet. Het ziekteproces kan hiermee een heel andere wending krijgen.

Bent U geïnteresseerd in bovenstaande mogelijkheden om het ziektebeeld positief te beïnvloeden, neem dan contact op.